W. B. Bradbury, 1816-1868
Vô danh

Câu 1

1.Mừng khôn xiếtCon Thánh

mới sinh ra ngày nay,

Thiên sứ hát ngợi khen

Cứu Chúa yêu thương lạ thay,

Lìa ngôi báu, Ngài vui sống

giữa nhân gian từ đây,

Không ngại đường thập tự sầu cay.

Điệp khúc

Ngợi Con Thánh! Ngợi Con Thánh!

Rật diệu vinh! Rất diệu vinh!

Ngợi Con Thánh! Ngợi Con Thánh!

Tôn vinh Hài Nhi Christ vừa sinh.

Mừng khôn xiếtCon Thánh

mới sinh ra ngày nay,

Không ngại đường thập tự sầu cay.

Câu 2

2.Đời đau đớn, người mất,

tiếng than van sầu bi,

Cơn sóng ác tội điên đảo

cuốn lôi nhân loại đi,

Vì thương xót, Ngài lâm thế

cứu muôn dân lầm than,

Cảm lòng Ngài muôn vật lặng an.

Điệp khúc

Ngợi Con Thánh! Ngợi Con Thánh!

Rật diệu vinh! Rất diệu vinh!

Ngợi Con Thánh! Ngợi Con Thánh!

Tôn vinh Hài Nhi Christ vừa sinh.

Mừng khôn xiếtCon Thánh

mới sinh ra ngày nay,

Không ngại đường thập tự sầu cay.

Câu 3

3.Màn sương ác tội che khuất

Chúa Cha không nhìn ra,

Ta nhớ tiếc nhà Cha

thống hối bao phen lụy sa,

Kìa, Con Thánh hiện ra

chiếu sáng đưa lên lạc cung,

Để Trời, người thuận hòa hiệp chung.

Điệp khúc

Ngợi Con Thánh! Ngợi Con Thánh!

Rật diệu vinh! Rất diệu vinh!

Ngợi Con Thánh! Ngợi Con Thánh!

Tôn vinh Hài Nhi Christ vừa sinh.

Mừng khôn xiếtCon Thánh

mới sinh ra ngày nay,

Không ngại đường thập tự sầu cay.

Câu 4

4.Nhờ Con xuống đời ta

mới thấy ơn ban từ trên,

Nên hãy đến thờ

Con chí thánh Em-ma-nu-ên,

Quỳ bên máng cùng tôn kính

Chúa Jê-sus vừa sinh,

Xin mời Ngài cai trị hồn linh.

Điệp khúc

Ngợi Con Thánh! Ngợi Con Thánh!

Rật diệu vinh! Rất diệu vinh!

Ngợi Con Thánh! Ngợi Con Thánh!

Tôn vinh Hài Nhi Christ vừa sinh.

Mừng khôn xiếtCon Thánh

mới sinh ra ngày nay,

Không ngại đường thập tự sầu cay.

Mới truy cập