Elisha Hoffman
Dịch lời của E. Hoffman

Câu 1

Cùng đi, ta vui bước bên nhau về miền quê hương ta,

miền quê hương ta, miền Chúa đã hứa.

Nào đi, ta mau bước bên nhau về miền quê hương ta.

Mật thơm, sữa ngon chan hòa

Miền Chúa hứa cho ta, Tràn nước sống bao la.

Nào đi, ta mau bước bên nhau về miền quê hương ta.

Mật thơm, sữa ngon chan hòa

Mới truy cập