Eddie Espinosa
Dịch lời của E. Espinosa

Câu 1

Cầu xin Cha đổi lòng, làm tâm linh trắng trong.

Cầu xin Cha đổi lòng, khiến con nên giống Ngài.

Phận con đất sét đây, nắn theo ý Ngài.

Nhờ Ngài khuôn đúc con, Thánh ý Cha nên.

Mới truy cập