Henry Smith
Dịch lời của H. Smith

Câu 1

Xin dâng Cha tạo ra muôn loài.

Trái tim chân thành ghi ơn Ngài,

ơn Ngài không bao giờ nhạt phai

dù tháng năm đổi thay.

Hân......hoan ca ngợi Vua trên trời

đã ban Jê-sus cho muôn người.

Muôn người ăn năn về cùng Cha

tội lỗi xưa được... ...tha.

Chúa khiến những kẻ yếu mạnh lên trong Chúa,

những kẻ khó được giàu ơn Chúa,

Jê-sus yêu thương ngày đêm dìu qua sương mưa.

Chính chỗ những kẻ khốn cùng được nương náu,

những kẻ vỡ lòng được yêu dấu,

trong tay Jê-sus bình an chẳng vương lo âu.

Câu 2

Xin dâng Cha tạo ra muôn loài.

Trái tim chân thành ghi ơn Ngài,

ơn Ngài không bao giờ nhạt phai

dù tháng năm đổi thay.

Hân......hoan ca ngợi Vua trên trời

đã ban Jê-sus cho muôn người.

Muôn người ăn năn về cùng Cha

tội lỗi xưa được... ...tha.

Chúa khiến những kẻ yếu mạnh lên trong Chúa,

những kẻ khó được giàu ơn Chúa,

Jê-sus yêu thương ngày đêm dìu qua sương mưa.

Chính chỗ những kẻ khốn cùng được nương náu,

những kẻ vỡ lòng được yêu dấu,

trong tay Jê-sus bình an chẳng vương lo âu.

Cha ơi! Những ơn Chúa ban chúng con ghi sâu.

Mới truy cập