Baylus B. McKinney
Ban Soạn Thánh Ca 2011

Câu 1

[Bb]1.Nào vui ca hát lên có [F7]Chúa bên ta,

Vượt qua bao gian nguy vẫn [Bb]không chia xa,

Ngài đưa ta trải qua tối [F]tăm [Bb]vây [F]kín,

[Bb]Đến [C7]nơi nước trong, cỏ xanh, chính nơi an [F]bình.

Điệp khúc

[Bb]Tôn vinh Giê-hô-va cùng [C7]nhau xướng [F7]ca,

[F7]Hát chúc Đấng Chủ tể hằng chăm sóc [Bb]ta,

Cuộc đời trong tay Chúa vui [Cm]hưởng phước hạnh [G7]đầy [C]dẫy,

[C7]Biết [F7]bao ơn thiêng trên cao Ngài ban xuống [Bb]đây.

Câu 2

[Bb]2.Cùng đi lên với nhau Chúa [F7]vẫn bên ta,

Đường quanh co, cheo leo thắm [Bb]tươi muôn hoa,

Dù chông gai vẫn luôn cất [F]cao [Bb]tiếng [F]hát,

[Bb]Chúa [C7]đưa dẫn ta đến nơi hưởng bao hoan [F]lạc.

Điệp khúc

[Bb]Tôn vinh Giê-hô-va cùng [C7]nhau xướng [F7]ca,

[F7]Hát chúc Đấng Chủ tể hằng chăm sóc [Bb]ta,

Cuộc đời trong tay Chúa vui [Cm]hưởng phước hạnh [G7]đầy [C]dẫy,

[C7]Biết [F7]bao ơn thiêng trên cao Ngài ban xuống [Bb]đây.

Câu 3

[Bb]3.Rồi mai đây tái lâm, Chúa [F7]mãi bên ta,

Mọi buồn lo đau thương sẽ [Bb]mau trôi qua,

Được yên vui với Cha nơi [F]miền [Bb]vinh [F]hiển,

[Bb]Kính [C7]dâng khúc ca chúc tôn Jê-sus nhân [F]hiền.

Điệp khúc

[Bb]Tôn vinh Giê-hô-va cùng [C7]nhau xướng [F7]ca,

[F7]Hát chúc Đấng Chủ tể hằng chăm sóc [Bb]ta,

Cuộc đời trong tay Chúa vui [Cm]hưởng phước hạnh [G7]đầy [C]dẫy,

[C7]Biết [F7]bao ơn thiêng trên cao Ngài ban xuống [Bb]đây.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập