Điệu Ca dao Na-uy
Dịch lời của Phillips Brooks, 1868

Câu 1

1.Hỡi Bết-lê-hem tiểu thôn quạnh,

Bình yên bấy trong vùng ngươi!

Người đang ngủ mê, đất đang an tịnh,

Nhặt thưa ánh sao trên trờ.

Phố lều thưa thớt đắm trong giấc nồng,

Ánh sáng thiên thượng bật ra,

Nghìn xưa khiếp kinh cách xa hy vọng,

Giờ nay giữa người chung hòa.

Câu 2

2.Trời khuya, thế gian ngủ đâu ngờ,

Giờ Ma-ri sinh Jê-sus;

Kìa, thiên sứ đang nhóm nhau tôn thờ,

Chờ xem ái tâm Thiên Phụ.

Các tinh ứng thanh chung lời,

Báo cáo Con Trời vừa sinh,

Hòa thanh tán dương Thánh Vương ra đời,

Trần gian hưởng ơn thanh bình.

Câu 3

3.Thật yên tĩnh thay Chúa ban ơn lành,

Từ nay phước ban cùng nơi;

Ngôi chí tôntrên thiên thành,

Lặng yên giáng tâm người.

Dưới đời chan chứa xấu xa hoại,

Mấy ai khen ngợi Ngài nay?

Hễ ai biết khiêm tốn hoan nghinh Ngài,

Christ trong tâm rày.

Câu 4

4.Nguyện Con Trẻ Bết-lê-hem đêm nầy,

Ngự vô chính nơi lòng đây,

Trục tăm tối ra, thổi tan mây vầy,

Cầu Christ giáng sinh tâm nầy.

Sứ trời rao vang phước âm chi tày,

Christ sinh như người lạ thay!

Em-ma-nu-ên hỡi, tôi xin Ngài,

Ngự luôntâm tôi rày.

Mới truy cập