Câu 1

1.Ô Bết-lê-hem, ấp nhỏ nầy,

Chốn ngươi thật an bình bấy!

Khi ngươi đương giấcman không ngờ,

Ánh sao nhẹ lướt êm tờ.

Ấy chốn phát chân quang đời đời,

Trong đường ngươi đang tăm tối,

Bao xưa hy vọng, kinh hãi đôi đường,

Bữa nay gặp giữa đêm trường.

Câu 2

2.Xưa khi Ma-ri sanh -sus,

Chúng dân thay thảy đều ngủ;

Thiên binh âu yếm trông nom Con Trời,

Tối nay vừa mới ra đời.

Các thánh sứ cao rao nhiệt thành,

Tin mừng đêm sanh Con Thánh:

Tôn vinh Thiên Phụ, danh sáng trên trời,

Đất an bình, phước cho người.

Câu 3

3.Ơn ban yên lặng, ơn rất kỳ,

Giữa đêm thanh vắng hùng ;

Hôm nay ơn ấy ban cho tâm nầy,

Cũng yên lặng giống như vậy.

Dẫu Christ đến êm ru lặng bặt,

Tuy đời tội ô sâu sắc,

Nhưng ta, ai người tâm tánh nhu mì,

Christ vui ngự đến trị vì.

Câu 4

4.Anh em tôi thành tâm kính mời,

Thánh Anh Bết--hem hỡi,

Vô tâm trung đuổi ra muôn muôn tội,

Giáng sinh trong cả chúng tôi.

Thánh sứ Nô-ên rao tận tường,

Tin trọng đại, tin vui sướng;

Xin Em-ma-nu-ên trong lòng,

Chúng tôi thành kính phục tòng.

Xem tất cả Beat Thánh ca

Mới truy cập