Elton Menno Roth
Dịch lời của E.M. Roth

Câu 1

[Ab]1.Nghe nầy lời Jê-sus Christ tuyên phán,

[Ab]thiết tha cùng [Eb7]tôi tiếng [Ab]Jê-sus nài:

[Ab]“Mau lại cùng ta ai kẻ khao khát”.

[Db6]Tiếng êm [Eb7]dịu Chúa [Ab]khuyên.

Điệp khúc

[Ab]Ta Jê-[Ab7]sus, [Db]chính thật sự [Ab]sống,

[Ab]chính ta đường [Eb7]đi cũng [Db]chính lẽ thật [Ab7]đây.

[Db]Chẳng có thể một [Ab]ai đến với Cha

ngoài [Db6]ra [Eb7]mình [Ab]ta.

Câu 2

[Ab]2.“Ta là đường đi là cửa duy nhất,

[Ab]chính ta người [Eb7]chăn dẫn [Ab]đưa chiên mình.

[Ab]Đem bầy chiên thơ ra đến đồng cỏ,

[Db6]thỏa vui [Eb7]và thái [Ab]an.”

Điệp khúc

[Ab]Ta Jê-[Ab7]sus, [Db]chính thật sự [Ab]sống,

[Ab]chính ta đường [Eb7]đi cũng [Db]chính lẽ thật [Ab7]đây.

[Db]Chẳng có thể một [Ab]ai đến với Cha

ngoài [Db6]ra [Eb7]mình [Ab]ta.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập