Cổ điệu Anh quốc

Câu 1

1.Hòa bình dưới đất hỉ hân cho người

vì hôm nay -sus đến.

Ngài Cứu Chúa của muôn muôn người

hạ sinh đem theo ân điển,

Đưa dắt tội nhân ra khỏi bến mê,

thoát xa trần gian ô tối.

Điệp khúc

Từ trời cao các thiên binh đem tin vui này.

Ô! Tin mừng vui,

Ngày nay -sus giáng thế đem an vui cho người.

Câu 2

2.Nào cùng đến Bết-lê-hem đêm nầy

thờ tôn Jê-sus Con Thánh.

Ngài nằm chỗ máng chiên kia êm đềm,

ngàn muôn hào quang lấp lánh,

Trong chốn hèn khinh Con Chúa giáng sinh

bởi nơi đồng trinh Ma-ri.

Điệp khúc

Từ trời cao các thiên binh đem tin vui này.

Ô! Tin mừng vui,

Ngày nay -sus giáng thế đem an vui cho người.

Câu 3

3.Một đoàn sứ thánh đem tin vui nầy

từ Cha thượng thiên nhân ái,

Truyền cùng những kẻ thức đêm chăn bầy

rằng mau mau đi chiêm bái,

Con trẻ vừa sinh nơi Bết-lê-hem

chính Con từ nơi Cha thánh.

Điệp khúc

Từ trời cao các thiên binh đem tin vui này.

Ô! Tin mừng vui,

Ngày nay -sus giáng thế đem an vui cho người.

Mới truy cập