Mamonia Sactor

Câu 1

1.Đêm nao khi xưa muôn thiên sứ đã hát:

“An bình cho loài người”.

Quy vinh quang lên Vua vinh hiển

-sus Chân Chúa.

Đêm nao khi xưa thiên sứ đã hát vang,

Hồng ân Cha đã ban xuống nhân gian.

- Thành Bết-lê-hem đêm nay -sus Christ giáng thế,

khắp thế giới bữa nay dâng lên bài tụng ca.

Điệp khúc

Chúa vì người đã hy sinh,

Đức nhân từ không ví sánh.

Muôn dân mau đến đem lễ dâng Vua hòa bình.

Ha lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia! A-men.

Ha lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia! A-men.

Câu 2

2.Đêm nay ta hoan ca cung chúc

Cứu Chúa giáng trần cứu loài người.

Mau dâng lên muôn câu ca mới

-sus Chân Chúa.

Đêm nay nơi nơi vang tiếng ca tôn thờ,

Ngàn muôn thi ca mới chúc tôn Vua.

- Vì yêu thương nhân gian đành xa ngôi vinh quang nên

giáng xuống chốn tối tăm cam mang đời sầu thương.

Điệp khúc

Chúa vì người đã hy sinh,

Đức nhân từ không ví sánh.

Muôn dân mau đến đem lễ dâng Vua hòa bình.

Ha lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia! A-men.

Ha lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia! A-men.

Mới truy cập