William J. Kirkpatrick, 1895
Dịch lời của W.J. Kirkpatrick

Câu 1

1.Kìa xem nơi Bết--hem trong máng cỏ thấp hèn.

Hài Nhi Jê-sus sinh ra lấy thân hình giống ta.

Trời cao kia các ngôi sao lấp lánh ngó xuống Ngài.

Hài Nhi Jê-sus xinh tươi ngủ trên nệm yên vui.

Câu 2

2.Bò chiên, bê ở nơi đây, cúi đánh thức Chúa dậy,

Nhưng anh nhi -sus ta chẳng kêu hoặc khóc la.

Thật tôi yêu mến Jê-sus xin Chúa đoái đến tôi.

bên tôi, phủ che tôi, đến khi trời bình minh.

Câu 3

3.Cầu -sus Chúa hiển vinh, giang tay ban phước lành.

Dìu tôi trong cảnh an ninh để tôi được vững tâm.

Nguyện đưa tôi đến thiên cung, bên ngôi Chúa thỏa lòng.

Để tôn vinh -sus tôi, hát khen Ngài không thôi.

Mới truy cập