J.Farmer
Nguyễn Lâm Hương

Câu 1

1.Đoàn mục tử trong đêm trường giữ bầy

chiên mình, ngồi chung nhau nơi giữa đồi vắng.

Muôn tinh tú điểm tô cảnh trời huy hoàng,

bầy chiên ngủ yên an bình.

Thoạt nhiên giữa cảnh đêm đang yên tịnh,

bừng lên muôn tia sáng rực rỡ.

Đoàn thiên sứ giáng lâm vinh quang,

đồng ca vang khúc nhạc thánh.

Dịu dàng thay ca khúc mừng Christ

giáng thế, chúc Vua muôn vua lâm trần:

Điệp khúc

“OÂ! vinh quang treân nôi cao kia cho Chuùa,

ñaát höôûng thaùi an muoân ñôøi.”

Câu 2

2.Đừng kinh hãi ta đem cho các người

Tin Lành, mừng vui cho dân thế hạ đây.

Thành Đa-vít Con Trời giáng trần đêm nầy,

Là Christ, Chúa, Vua muôn đời.

Một con trẻ ngủ yên nơi máng chiên,

bọc vuông khăn đơn giữa trời tuyết.

Nào mau đến tiếp nghinh Con Trời

vì ta nên xuống trần thế.

Từ trời cao kia muôn thiên binh

ca hát chúc Vua muôn vua lâm trần:

Điệp khúc

“OÂ! vinh quang treân nôi cao kia cho Chuùa,

ñaát höôûng thaùi an muoân ñôøi.”

Câu 3

3.Nghe tin ấy các mục đồng lên đường

đi tìm, vượt bao gian nguy giữa trời tối.

Lòng nôn nả đi tìm Đấng vừa sinh hạ,

là Chân Chúa nay lâm trần.

Tại nơi máng cỏ chiên ô nhơ kia

Hài nhi Jê-sus yên lành ngủ.

Thật như sứ thiên đã báo tin

Thần nhân nay giáng trần thế.

Họ mừng vui ca vang cùng muôn

thiên sứ, khúc ca chúc tôn Con Trời:

Điệp khúc

“OÂ! vinh quang treân nôi cao kia cho Chuùa,

ñaát höôûng thaùi an muoân ñôøi.”

Mới truy cập