William J. Kirkpatrick, 1889
Nguyễn Châu Ân, 1946

Câu 1

[Ab]1.Tiếng chuông lừng vang [Fm]đón

mừng [Db]đêm mầu nhiệm vinh [Ab]quang,

[Eb]Ngàn xưa muôn thiên sứ

hân hoan bay [Eb]liệng [Ab]ca [Eb]vang:

[Ab]Ân điển vô biên [Fm]cho nhân loại,

[Bb7]Hoan hỉ, vô song [Eb7]cho muôn loài,

Vì Hài Nhi Jê-sus đến,

[Ab]đem kỷ nguyên thanh bình!

Điệp khúc

Phước thay! [Fm]Chào mừng đời ân điển!

[Eb7]Hạnh thay, [Bb7]hoan hô thời bình [Eb7]yên!

[Ab]Xướng ca danh Jê-[Db]sus muôn đời!

[Bbm]Tán dương Vua uy [Eb]linh trên trời,

Huyền diệu thay Jê-sus đến,

[Ab]đem kỷ [Eb7]nguyên thanh [Ab]bình!

Câu 2

[Ab]2.Chúa nhân từ thương [Fm]xót

người [Db]tội trầm luân linh [Ab]đinh,

[Eb]Lìa ngôi cao sang vẻ

vang trên thiên [Eb]đàng [Ab]quang [Eb]vinh,

[Ab]Lâm thế chết thay [Fm]cho muôn người,

[Bb7]Lưu huyết hy sinh [Eb7]tha muôn đời;

Kỳ diệu thay Chiên Con, Đấng

[Ab]đem kỷ nguyên thanh bình!

Điệp khúc

Phước thay! [Fm]Chào mừng đời ân điển!

[Eb7]Hạnh thay, [Bb7]hoan hô thời bình [Eb7]yên!

[Ab]Xướng ca danh Jê-[Db]sus muôn đời!

[Bbm]Tán dương Vua uy [Eb]linh trên trời,

Huyền diệu thay Jê-sus đến,

[Ab]đem kỷ [Eb7]nguyên thanh [Ab]bình!

Câu 3

[Ab]3.Thế gian đầy tang [Fm]chế,

sầu [Db]muộn vì họa binh [Ab]đao,

[Eb]Ngàn muôn tim than vãn

trông an ninh [Eb]từ [Ab]trên [Eb]cao;

[Ab]Mau đến ngay nghiêng [Fm]trên ngực Ngài,

[Bb7]Vua thánh ban yên [Eb7]vui lâu dài;

Kìa, Thần Nhân Jê-sus đến,

[Ab]đem kỷ nguyên thanh bình!

Điệp khúc

Phước thay! [Fm]Chào mừng đời ân điển!

[Eb7]Hạnh thay, [Bb7]hoan hô thời bình [Eb7]yên!

[Ab]Xướng ca danh Jê-[Db]sus muôn đời!

[Bbm]Tán dương Vua uy [Eb]linh trên trời,

Huyền diệu thay Jê-sus đến,

[Ab]đem kỷ [Eb7]nguyên thanh [Ab]bình! [Db]A-[Ab]men.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập