Cổ điệu Do Thái
Si-ôn

Câu 1

[Fm]1.Làm Vua trên muôn [C]vua,

quyền năng Chúa [C7]tuyệt đối,

ngôi [Fm]nước vững bền.

[Fm]Bình an luôn muôn [C]năm,

thành tín Chúa [C7]còn mãi,

Ha-[Fm]lê-lu-gia!

Điệp khúc

[Fm]Jê-sus [Bbm]vẫn mãi luôn [C]làm Vua

ban [Fm]phước cho đời.

Thái bình [Bbm]sẽ đến với

[C7]toàn dân trên [Fm]thế gian nầy.

Câu 2

[Fm]Bình an luôn muôn [C]năm,

thành tín Chúa [C7]còn mãi,

Ha-[Fm]lê-lu-gia!

[Fm]Ngài đem an vui [C]cho người

được hưởng [C7]hạnh phúc,

Ha-[Fm]lê-lu-gia!

Điệp khúc

[Fm]Jê-sus [Bbm]xuống thế gian [C]lầm than

mang [Fm]gánh cho người.

Cứu chuộc [Bbm]cả những ai... [C7]...tội lỗi,

Ha-lê-lu-[Fm]gia!


Danh sách hợp âm

Mới truy cập