Charles Monroe
Dịch lời của C.Monroe

Câu 1

1.Hướng lên Chúa trên trời,

con xin dâng hết tâm [Gm7]linh.

[Gm7] Hướng lên Chúa trên trời,

[Csus] [C7] xin dâng lên Cha tâm [F]hồn.

Điệp khúc

Chúa Thánh [F]trên trời,

[F] con quyết tin [Bb]Ngài.

Giữa lúc [Bb]thù nghịch vây hãm,

[F] lòng nguyện cầu ơn trên

che [C7]chở con, bao bọc [F]con.

Câu 2

2.Ai chờ mong nơi Ngài,

không lo lắng không nao [Gm7]lòng.

[Gm7] Ai chờ mong nơi Ngài,

[Csus] [C7] không đau thương hay ưu [F]sầu.

Điệp khúc

Chúa Thánh [F]trên trời,

[F] con quyết tin [Bb]Ngài.

Giữa lúc [Bb]thù nghịch vây hãm,

[F] lòng nguyện cầu ơn trên

che [C7]chở con, bao bọc [F]con.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập