Câu 1

Ha-lê-[Ab]lu, Ha-lê-[Ab]lu,

Ha-lê-[Db]lu, Ha-lê-lu-gia!

[Ab]Kính [Eb7]khen Jê-[Ab]sus!

Ha-lê-[Ab]lu, Ha-lê-[Ab]lu,

Ha-lê-[Db]lu, Ha-lê-lu-gia!

[Ab]Kính [Eb7]khen Jê-[Ab]sus!

[Ab]Ngợi [Ab]Chúa toàn [Eb7]năng Ha-lê-lu-gia,

[Eb7]Ngợi Chúa toàn [Ab]năng Ha-lê-lu-gia,

[Ab]Ngợi Chúa toàn [Db6]năng Ha-lê-lu-gia.

[Eb7]Kính ngợi Jê-[Ab]sus!


Danh sách hợp âm

Mới truy cập