Naida Hearn
Dịch lời của Naida Hearn

Câu 1

[F2]Jê-sus [F6]danh trên hết [Dm]muôn [Dm7]danh,

Cứu Chúa diệu [Gm]vinh thay,

[Gm]Ngài[Bb]Vua [Am7]hiển [Bb]vinh [F]muôn [C]đời.

Em-[F2]ma-nu-ên, [F6|F6]Thượng Đế giữa [Dm]nhân gian,

[Dm7]Đấng Cứu Chuộc [Gm]vinh [Bb]quang,

Ngôi Lời từ [F]Cha.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập