Dora Nauman & David Mrken

Câu 1

[Eb]Ai bằng Jê-sus [Cm]Christ là Vua [Eb]đời đời,

[Ab]Cứu Chúa của muôn muôn [Eb]người.

[Eb]Ai bằng Jê-sus [Cm]Christ là Vua [Eb]đời đời,

[F]Ngài là Cứu Chúa chúng [Bb|Bb7]ta.

[Eb]Ai bằng Jê-sus [Cm]Christ là Vua [Eb]đời đời,

[Ab]Chúa cứu giúp ta suốt [Eb]đời từ [Ab]nay

đến [Eb]chiến thắng [Cm]hết những

giao [Eb]tranh với ma quỷ nơi dương [Eb]trần,

Chúa [Bb7]đưa đường suốt [Eb]đời.

Dầu trần [Fm]gian [Eb]đầy [Ab]tăm tối,

[Ab] khắp thế giới trong [Eb]kinh hoàng,

hãy nương nhờ [Bb]Jê-sus,

[Gm] Đấng [D7]ban nguồn [Eb]an bình.

Ngài đem ta [Ab]nương [Fm7]náu

[Ab] trong vầng đá của [Eb]muôn đời.

Dưới cánh nhân từ [Bb7]Jê-[Bb]sus,

an [Bb7]ninh vẹn [Eb]toàn.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập