Haldor Lillenas
Dịch lời của H.Lillenas

Câu 1

1.Thời gian trôi lướt nhanh

tháng năm bay vút theo dòng đời.

Diệu kỳ thay tình yêu Chúa ban cho người.

Thời gian trôi khuất xa rồi,

nhưng yêu thương Ngài không rời.

Chúa chí tôn, Đấng cứu tôi, Vua của tôi!

Điệp khúc

Tụng ca Đức Chúa Trời

tôn vinh Ngài muôn đời.

Trên trời muôn thiên binh

quanh ngôi Chúa hát không thôi.

Tôi vui bên bao người, dâng lên lời ca

ngợi chúc tôn Đấng cứu tôi, Vua của tôi.

Câu 2

2.Diệu kỳ thay Chúa tôi

Đấng oai nghi trên ngôi trời.

Diệu kỳ thay tình yêu Chúa cao tuyệt vời.

Ngài yêu tôi thứ tha tội,

ban cho tôi tình yêu trời,

Chúa chí tôn, Đấng cứu tôi, Vua của tôi!

Điệp khúc

Tụng ca Đức Chúa Trời

tôn vinh Ngài muôn đời.

Trên trời muôn thiên binh

quanh ngôi Chúa hát không thôi.

Tôi vui bên bao người, dâng lên lời ca

ngợi chúc tôn Đấng cứu tôi, Vua của tôi.

Câu 3

3.Lòng tôi vui ước mơ

sống riêng cho Chúa tôi trọn đời.

Kỳ vọng tôi nguyện theo ý Cha trên trời.

Còn bao lâu sống trong đời,

xin cho tôi học vâng lời

Chúa chí tôn, Đấng cứu tôi, Vua của tôi.

Điệp khúc

Tụng ca Đức Chúa Trời

tôn vinh Ngài muôn đời.

Trên trời muôn thiên binh

quanh ngôi Chúa hát không thôi.

Tôi vui bên bao người, dâng lên lời ca

ngợi chúc tôn Đấng cứu tôi, Vua của tôi.

Câu 4

4.Tài năng tôi Chúa ban

cũng xin đem đến nơi chân Ngài.

Cầu xin Cha dùng tôi có ích cho Ngài,

Làm tôi nên thánh trong sạch,

cho tâm linh mừng vui hoài.

Chúa chí tôn, Đấng cứu tôi, Vua của tôi!

Điệp khúc

Tụng ca Đức Chúa Trời

tôn vinh Ngài muôn đời.

Trên trời muôn thiên binh

quanh ngôi Chúa hát không thôi.

Tôi vui bên bao người, dâng lên lời ca

ngợi chúc tôn Đấng cứu tôi, Vua của tôi.

Mới truy cập