Terry McAlmon
Dịch lời của T.McAlmon

Câu 1

1.Lòng con cúi dâng lên Cha lời xướng ca,

với bao nhiêu tâm tình thiết tha;

Vì danh Cha cao sang tôn nghiêm

hằng luôn tôn quý.

Lòng con cúi dâng lên Cha lời tán dương,

với tất cả chân tình mến thương;

Vì danh Cha cao sang, tôn nghiêm

hằng luôn vĩnh an.

Câu 2

2.Lòng con đến bên ngôi Cha đầy hiển vinh,

với yêu thương, hy vọng, đức tin;

Vì danh Cha cao sang tôn nghiêm

hằng luôn tôn quý.

Lòng con hát ca suy tôn lòng ái nhân,

cám ơn danh cao vời đức ân;

Vì danh Cha cao sang, tôn nghiêm

hằng luôn vĩnh an.

Mới truy cập