James M.Black,1896
Dịch lời của C.F.Butler

Câu 1

1.Từ Jê-sus [Ab]cứu, vòng tội buông [Db]dong,

Chốn nhơ bụi [Ab]hồng, giống ở trời [Eb7]cao;

Dầu cho trăm [Ab]khổ, ngàn cực không [Db]thôi,

Biết Jê-sus [Ab]rồi, phước [Eb7]thay cho [Ab]tôi.

Điệp khúc

Ha-lê-lu-[Db]gia! khác nơi trời [Ab]đâu,

Jê-sus tha hết, vững chí mừng [Eb7]thay!

Dù cho trên [Ab]núi, rừng rậm chông [Db]gai,

Có Jê-sus [Ab]thì phước [Eb7]thay, vui [Ab]thay!

Câu 2

2.Trời cao che [Ab]khuất, vì tội trong [Db]tôi,

Chúa tha sạch [Ab]rồi, mới đến gần [Eb7]ngay;

Ngày nay tôi [Ab]có, Trời ngự trong [Db]tâm,

Chúa cai trị [Ab]lòng đến [Eb7]muôn muôn [Ab]năm.

Điệp khúc

Ha-lê-lu-[Db]gia! khác nơi trời [Ab]đâu,

Jê-sus tha hết, vững chí mừng [Eb7]thay!

Dù cho trên [Ab]núi, rừng rậm chông [Db]gai,

Có Jê-sus [Ab]thì phước [Eb7]thay, vui [Ab]thay!

Câu 3

3.Lòng tôi vui [Ab]bấy vì gặp Jê-[Db]sus,

Cảnh sao mặc [Ab]dù gác tía chòi [Eb7]tranh,

Dù qua sông [Ab]lớn, trèo cụm non [Db]xanh,

Có Jê-sus [Ab]thì phước [Eb7]thay cho [Ab]tôi!

Điệp khúc

Ha-lê-lu-[Db]gia! khác nơi trời [Ab]đâu,

Jê-sus tha hết, vững chí mừng [Eb7]thay!

Dù cho trên [Ab]núi, rừng rậm chông [Db]gai,

Có Jê-sus [Ab]thì phước [Eb7]thay, vui [Ab]thay!


Danh sách hợp âm

Mới truy cập