John R.Sweney,1885
Dịch lời của Fanny J.Grosby

Câu 1

1.Dầu ai [F]ham mê giàu sang [Gm]thế gian,

Biển khổ [C7]mơ màng trong giấc [F]trần

Lòng tôi [F]vẫn xin phần nơi [Gm]vĩnh sanh,

Đấng Christ [C7]tôi là Chúa thật [F]lành.

Điệp khúc

Cao sâu [Bb]thế, quá trời, bể [F]muôn phần,

Rất cảm [G7]ơn, lòng nhân của [C]Chúa.

Thật vô [F]cớ sao người ta [Gm]đóng đinh,

Ấy bởi [C7]tôi Ngài phải chịu [F]hình.

Câu 2

2.Nầy tôi [F]lãnh riêng phần vinh [Gm]quý hơn,

Lúc hiểm [C7]nguy lòng tôi chẳng [F]sờn.

Dù cơn [F]biển, ba đào nên [Gm]khiếp kinh,

Có Thánh [C7]Linh Ngài bảo hộ [F]mình.

Điệp khúc

Cao sâu [Bb]thế, quá trời, bể [F]muôn phần,

Rất cảm [G7]ơn, lòng nhân của [C]Chúa.

Thật vô [F]cớ sao người ta [Gm]đóng đinh,

Ấy bởi [C7]tôi Ngài phải chịu [F]hình.

Câu 3

3.Trần gian [F]khổ tôi nào lo [Gm]lắng chi,

Lúc tái [C7]lâm, hằng mong đến [F]kỳ.

Lời Chân [F]Chúa khen rằng: tôi [Gm]tín trung,

Quý báu [C7]hơn phù thế vạn [F]trùng.

Điệp khúc

Cao sâu [Bb]thế, quá trời, bể [F]muôn phần,

Rất cảm [G7]ơn, lòng nhân của [C]Chúa.

Thật vô [F]cớ sao người ta [Gm]đóng đinh,

Ấy bởi [C7]tôi Ngài phải chịu [F]hình.

Câu 4

4.Lòng tôi [F]vẫn xin phần nơi [Gm]Chúa tôi,

Cứ vững [C7]tin, Ngài thay chết [F]rồi.

Lời Kinh [F]Thánh lưu truyền đâu [Gm]có sai,

Hễ thức [C7]canh thì chắc gặp [F]Ngài.

Điệp khúc

Cao sâu [Bb]thế, quá trời, bể [F]muôn phần,

Rất cảm [G7]ơn, lòng nhân của [C]Chúa.

Thật vô [F]cớ sao người ta [Gm]đóng đinh,

Ấy bởi [C7]tôi Ngài phải chịu [F]hình.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập