Câu 1

1.Kìa [Ab]bóng thiều [Db]quang

không phương so [Ab]sánh

Với [Eb7]ánh thiên thượng sáng [Ab]soi.

Hiện ở hồn [Db]tôi quang minh vinh [Ab]hiển

Bởi [Eb]Jê-sus, [Bb7]ánh sáng [Eb]thánh.

Điệp khúc

Ánh sáng [Ab]siêu phàm! Ánh vinh hạnh thật.

Luồng bình [Ab]tịnh tươi thắm cả tâm linh [Eb7]tôi.

Lúc [Ab]Jê-sus [Db]hé môi [Db]mỉm miệng [Ab]cười,

Hiện ra [Ab]ánh sáng [Eb7]soi trong [Ab]lòng.

Câu 2

2.Trường [Ab]âm nhạc [Db]lòng

tôi đương trổi [Ab]khúc

Hát [Eb7]xướng ca tụng Thánh [Ab]Vương.

Nhiều bản trường [Db]thiên Christ vui nghe [Ab]thấu,

Dẫu [Eb]tôi không [Bb7]thể cất [Eb]tiếng.

Điệp khúc

Ánh sáng [Ab]siêu phàm! Ánh vinh hạnh thật.

Luồng bình [Ab]tịnh tươi thắm cả tâm linh [Eb7]tôi.

Lúc [Ab]Jê-sus [Db]hé môi [Db]mỉm miệng [Ab]cười,

Hiện ra [Ab]ánh sáng [Eb7]soi trong [Ab]lòng.

Câu 3

3.Hiện [Ab]có mùa [Db]xuân

nơi tâm tươi [Ab]mới

Bởi [Eb7]Chúa vô ngự trong [Ab]tôi.

Mừng cảnh bình [Db]yên, chim cu đương [Ab]gáy,

Trổ [Eb]hoa ân [Bb7]điển sáng [Eb]chói.

Điệp khúc

Ánh sáng [Ab]siêu phàm! Ánh vinh hạnh thật.

Luồng bình [Ab]tịnh tươi thắm cả tâm linh [Eb7]tôi.

Lúc [Ab]Jê-sus [Db]hé môi [Db]mỉm miệng [Ab]cười,

Hiện ra [Ab]ánh sáng [Eb7]soi trong [Ab]lòng.

Câu 4

4.Thật [Ab]cả đời [Db]tôi

hân hoan thư [Ab]thái,

Yêu [Eb7]kính trông cậy tôn [Ab]vinh.

Vì phước hiện [Db]tại tôi không kể [Ab]xiết

Với [Eb]tương lai [Bb7]hưởng cõi [Eb]thánh.

Điệp khúc

Ánh sáng [Ab]siêu phàm! Ánh vinh hạnh thật.

Luồng bình [Ab]tịnh tươi thắm cả tâm linh [Eb7]tôi.

Lúc [Ab]Jê-sus [Db]hé môi [Db]mỉm miệng [Ab]cười,

Hiện ra [Ab]ánh sáng [Eb7]soi trong [Ab]lòng.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập