William B.Bradbury

Câu 1

1.Từ [G]xưa nay chẳng ai [C]được truyền danh

Dịu [G]dàng, tôn quý như [D7]Chúa ta,

Đặt [G7]“Jê-sus” trước khi [C]Ngài hạ sinh,

Lạ [G]lùng thay! có ai [D7]rõ [G]đâu?

Điệp khúc

Ta [C]thích hát xướng Christ [G]ta là Vua,

Hay [C]nói đến danh “Jê-[D7]sus” hoài,

[G]vui nghe đến tên [C]Ngài, “Jê-sus”;

Thật [G]mừng vui quá, vui [D7]mãi [G]thôi.

Câu 2

2.Ngày [G]Jê-sus chết trên [C]thập tự kia,

Họ [G]đề tên Chúa nơi [D7]bảng treo,

[G7]Jê-sus đó muôn [C]vạn người coi,

Đoạn [G]trường thay! hỡi Vua [D7]Chúa [G]tôi!

Điệp khúc

Ta [C]thích hát xướng Christ [G]ta là Vua,

Hay [C]nói đến danh “Jê-[D7]sus” hoài,

[G]vui nghe đến tên [C]Ngài, “Jê-sus”;

Thật [G]mừng vui quá, vui [D7]mãi [G]thôi.

Câu 3

3.Ngày [G]nay đương ở trên [C]ngự đài cao,

Thật [G]quyền trên cả, ai [D7]thắng đâu,

Ngài [G7]thương yêu kẻ trông [C]đợi mừng vui,

Ngài [G]là Vua Chúa, danh [D7]“Jê-[G]sus”.

Điệp khúc

Ta [C]thích hát xướng Christ [G]ta là Vua,

Hay [C]nói đến danh “Jê-[D7]sus” hoài,

[G]vui nghe đến tên [C]Ngài, “Jê-sus”;

Thật [G]mừng vui quá, vui [D7]mãi [G]thôi.

Câu 4

4.Hằng [G]nhơn danh Chúa, tôi [C]nguyện điều chi,

Thì [G]Ngài ban phước trong [D7]mọi khi,

Từ [G7]hôm qua, bữa nay, [C]đời đời luôn,

Jê-[G]sus không đổi thay [D7]chút [G]chi.

Điệp khúc

Ta [C]thích hát xướng Christ [G]ta là Vua,

Hay [C]nói đến danh “Jê-[D7]sus” hoài,

[G]vui nghe đến tên [C]Ngài, “Jê-sus”;

Thật [G]mừng vui quá, vui [D7]mãi [G]thôi.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập