Ca dao Anh quốc
Dịch lời của Rechard J.Ohier, 1921

Câu 1

1.Lòng [Bb]hớn hở thay, [Eb]bởi nay sạch [Bb]tội rồi,

Mừng [Bb]bốn biển chung [C7]nhau một ân [F7]điển,

Hồn [Bb]vĩnh viễn vui [Eb]hát khen ngợi [Bb]tận trời,

Rày [Eb]được thảnh thơi, [F7]sau lại vinh [Bb]hiển.

Điệp khúc

[Bb]Diệu thay, [Eb]kỳ [Eb7]bấy!

Bởi [F7]tin xưng công bình, tại [Bb]ân [F]điển [Bb]ấy,

Diệu [Bb7]thay, [Eb]kỳ [C]bấy!

Cõi [F]tân thiên khi sau đồng trị [Bb]luôn.

Câu 2

2.Người [Bb]cũ của tôi [Eb]phải luôn chịu [Bb]ngục hình,

[Bb]Chúa đã hy [C7]sinh, chịu xong [F7]cả,

Rày [Bb]mới tha ra [Eb]khỏi nơi buộc [Bb]chặt mình,

[Eb]được tái sinh, [F7]xa tội nguyên [Bb]tổ.

Điệp khúc

[Bb]Diệu thay, [Eb]kỳ [Eb7]bấy!

Bởi [F7]tin xưng công bình, tại [Bb]ân [F]điển [Bb]ấy,

Diệu [Bb7]thay, [Eb]kỳ [C]bấy!

Cõi [F]tân thiên khi sau đồng trị [Bb]luôn.

Câu 3

3.Xiềng [Bb]xích thuở xưa, [Eb]giữ tôi chặc [Bb]dị thường,

Rày [Bb]dứt cả phương [C7]khôn buộc tôi [F7]khổ,

Nhờ [Bb]Chúa tỏ ân [Eb]điển sâu rộng [Bb]lạ lùng,

Mừng [Eb]được náu nương [F7]bên cạnh hông [Bb]Chúa.

Điệp khúc

[Bb]Diệu thay, [Eb]kỳ [Eb7]bấy!

Bởi [F7]tin xưng công bình, tại [Bb]ân [F]điển [Bb]ấy,

Diệu [Bb7]thay, [Eb]kỳ [C]bấy!

Cõi [F]tân thiên khi sau đồng trị [Bb]luôn.

Câu 4

4.Lòng [Bb]ước những luôn [Eb]thức canh đợi [Bb]gặp Ngài,

Chiều, [Bb]sớm chẳng hay, [C7]nên chực cho [F7]sẵn,

Thì [Bb]chắc hẳn, nơi [Eb]không trung gặp [Bb]mặt Ngài,

Hằng [Eb]ngợi thánh thay, [F7]muôn miệng vui [Bb]hát!

Điệp khúc

[Bb]Diệu thay, [Eb]kỳ [Eb7]bấy!

Bởi [F7]tin xưng công bình, tại [Bb]ân [F]điển [Bb]ấy,

Diệu [Bb7]thay, [Eb]kỳ [C]bấy!

Cõi [F]tân thiên khi sau đồng trị [Bb]luôn.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập