Paul Rader, 1879-1938

Câu 1

1.Jê-[Ab]sus người đang ở với tôi,

Tôi [Eb7]nhìn Ngài ngạc nhiên lắm [Ab]ôi,

Lòng [Db]tự nghiệm yêu sao lạ [Ab]lùng thay!

Không [Ab]kể đến dối [Eb7]giả của [Ab]tôi.

Điệp khúc

[Ab]Rất mới mẻ thay! rất đến đỗi hay,

[Eb]Ca thi thiên vui [Eb7]thỏa lắm thay.

[Ab]Rất mới mẻ thay, rất đến đỗi hay!

[Db]Phương pháp cứu [Ab]rỗi, mãi không [Eb7]tàn [Ab]phai.

Câu 2

2.Jê-[Ab]sus vườn xưa khẩn thiết tha,

Xin [Eb7]nài rằng: “Được nên ý [Ab]Cha”.

Hình [Db]thập tự cam tâm ngại [Ab]gì đâu,

Thương [Ab]thiết hữu huyết [Eb7]đổ cứu [Ab]ta.

Điệp khúc

[Ab]Rất mới mẻ thay! rất đến đỗi hay,

[Eb]Ca thi thiên vui [Eb7]thỏa lắm thay.

[Ab]Rất mới mẻ thay, rất đến đỗi hay!

[Db]Phương pháp cứu [Ab]rỗi, mãi không [Eb7]tàn [Ab]phai.

Câu 3

3.Nhơn [Ab]tôi ngày xưa, khổ Chúa thay,

Trên [Eb7]trời tường tận thiên sứ [Ab]hay,

Trần [Db]tục tội ô, thiên thượng [Ab]lìa xa,

Lương [Ab]hữu xuống viếng [Eb7]cảnh khổ [Ab]ta.

Điệp khúc

[Ab]Rất mới mẻ thay! rất đến đỗi hay,

[Eb]Ca thi thiên vui [Eb7]thỏa lắm thay.

[Ab]Rất mới mẻ thay, rất đến đỗi hay!

[Db]Phương pháp cứu [Ab]rỗi, mãi không [Eb7]tàn [Ab]phai.

Câu 4

4.Khi [Ab]nghe kèn vang chốn khoảng không,

Dân [Eb7]Ngài cùng gặp đông quá [Ab]đông,

Đồng [Db]ngợi sự yêu thương lạ [Ab]lùng thay,

Ai [Ab]nấy hớn hở [Eb7]hát xướng [Ab]nay.

Điệp khúc

[Ab]Rất mới mẻ thay! rất đến đỗi hay,

[Eb]Ca thi thiên vui [Eb7]thỏa lắm thay.

[Ab]Rất mới mẻ thay, rất đến đỗi hay!

[Db]Phương pháp cứu [Ab]rỗi, mãi không [Eb7]tàn [Ab]phai.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập