Daniel B. Towner, 1888
Dịch lời của James H. Sammis, c. 1919

Câu 1

1.Cùng đi với Chúa mỗi ngày,

Lời Kinh Thánh sáng soi đây,

Được sự vinh hiển huy hoàng

Chúa muôn đời;

Vì vâng ý Chúa trên trời,

Ngài vui dẫn dắt ta hoài,

Và cùng mọi kẻ hay

tin cậy vâng lời.

Điệp khúc

Tin cậy vâng lời,

Nào nhờ cách gì trong đời,

Muốn hưởng phước

thiên thượng, ai ơi!

Hằng duy tin cậy vâng lời.

Câu 2

2.Tuyệt nhiên chẳng chút mây mù,

Nầy không bóng tối âm u,

Nụ cười Christ đánh tan mọi

lớp sương đời;

Còn đâu thổn thức, bơ thờ,

Còn đâu khóc lóc, nghi ngờ,

Hồi mà ta quyết tâm

tin cậy vâng lời.

Điệp khúc

Tin cậy vâng lời,

Nào nhờ cách gì trong đời,

Muốn hưởng phước

thiên thượng, ai ơi!

Hằng duy tin cậy vâng lời.

Câu 3

3.Còn đâu phải gánh nặng nề,

Còn đâu khổ ách đê mê,

Mọi việc ta Chúa toan đền

đáp rộng rời;

Lòng không bối rối, lo buồn,

Mặt không nhăn nheo, thẹn thuồng,

Vì thật được phước do

tin cậy vâng lời.

Điệp khúc

Tin cậy vâng lời,

Nào nhờ cách gì trong đời,

Muốn hưởng phước

thiên thượng, ai ơi!

Hằng duy tin cậy vâng lời.

Câu 4

4.Phàm nhơn chẳng thể suy lường,

Niềm vui của Đấng yêu thương,

Thực nghiệm duy kẻ vui lòng

hiến trọn đời;

Nhờ ân điển Chúa dạy bày,

Sự vui vẻ ấy chi tày,

Thuộc mọi kẻ quyết tâm

tin cậy vâng lời.

Điệp khúc

Tin cậy vâng lời,

Nào nhờ cách gì trong đời,

Muốn hưởng phước

thiên thượng, ai ơi!

Hằng duy tin cậy vâng lời.

Mới truy cập