George C. Stebbins, 1888
Vô Danh

Câu 1

1.Đêm âm u kia đang bủa giăng,

Đồi Đa vít vắng bóng, tiếng,

Giữa cảnh ấy có mấy chăn,

Lặng yên thức giữ nhóm chiên.

Điệp khúc

Kìa, tiếng thiên binh hát vang trời,

Réo rắt khúc ca diệu thay;

“Chúa Chí thánh sáng danh muôn muôn đời!

Chúa Chí thánh cả sáng bấy!”

Câu 2

2.Theo anh em chăn chiên, ai,

Cùng vui đến với Ấu Chúa,

Nối gót Bác sĩ bước chớ sai,

Đồng đem của báu hiến Vua.

Điệp khúc

Kìa, tiếng thiên binh hát vang trời,

Réo rắt khúc ca diệu thay;

“Chúa Chí thánh sáng danh muôn muôn đời!

Chúa Chí thánh cả sáng bấy!”

Câu 3

3.Ai đang đau thương, đang khiếp kinh,

Nhìn ngay máng cỏ kíp đến,

Khá kính mến Chúa, hiến nhứt sinh,

Cùng muôn thiên sứ hát lên.

Điệp khúc

Kìa, tiếng thiên binh hát vang trời,

Réo rắt khúc ca diệu thay;

“Chúa Chí thánh sáng danh muôn muôn đời!

Chúa Chí thánh cả sáng bấy!”

Mới truy cập