James Elior, 1819-1899
Dịch lời của Edward Perronet, 1779

Câu 1

1.Ngợi danh Jê-sus vinh hiển quyền oai!

Thiên thần cùng quì lạy mãi,

Cung kính cúi dâng vương miện,

Tôn Đấng Chúa Tể trên đất, trời, biển.

Điệp khúc

Khá gia miện,

Chúa Thánh trên ngai,

Tung hô Chúa Tể của muôn muôn loài!

Câu 2

2.Kìa ai yêu Chúa xưa đã liều thân,

Ở tại bàn thờ cầu khẩn,

Xin hãy chúc Nhánh Giê-sê,

Tôn Đấng Chúa Tể trên đất, trời, biển.

Điệp khúc

Khá gia miện,

Chúa Thánh trên ngai,

Tung hô Chúa Tể của muôn muôn loài!

Câu 3

3.Nầy ai được tuyển trong Y- ra-ên,

Ai được chuộc do ân điển,

Xin hãy chúc Chúa oai quyền,

Tôn Đấng Chúa Tể trên đất, trời, biển.

Điệp khúc

Khá gia miện,

Chúa Thánh trên ngai,

Tung hô Chúa Tể của muôn muôn loài!

Câu 4

4.Tội nhân xưa đã đau khổ sầu cay,

Nay được chuộc mua, xin hãy

đem chiến thắng phẩm dâng liền,

Tôn Đấng Chúa Tể trên đất, trời, biển.

Điệp khúc

Khá gia miện,

Chúa Thánh trên ngai,

Tung hô Chúa Tể của muôn muôn loài!

Câu 5

5.Mọi dân muôn nước trong ngũ đại châu,

Hãy về tùng phục một chủ,

Tôn Đấng phép tắc uy quyền,

Tôn Đấng Chúa Tể trên đất, trời, biển.

Điệp khúc

Khá gia miện,

Chúa Thánh trên ngai,

Tung hô Chúa Tể của muôn muôn loài!

Câu 6

6.Nguyện ta chung với chư thánh một mai,

Vui cùng quỳ bên Vua mãi,

Luôn trổi khúc hát thiên thu,

Tôn Đấng Chúa Tể danh thánh Jê-sus.

Điệp khúc

Khá gia miện,

Chúa Thánh trên ngai,

Tung hô Chúa Tể của muôn muôn loài!

Mới truy cập