Lowell Mason, 1864
Ông Văn Huyên, 1930

Câu 1

1.Ơn Trời cao sâu không giới cương,

Dầu hèn mà Ngài yêu thương;

Trong lòng mẹ kêu ta đứa ương,

Quyền Ngài ai đo lường;

Ngày ngày Thần Ngài khuyến khích luôn,

Kêu ta mau mau qui hướng;

Vui lòng chọn ta nên đống lương,

Nguyền hằng theo trọn đường.

Câu 2

2.Môn đồ Jê-sus ta, ai,

Bền lòng nhờ Ngài hôm mai;

Lo làm lợi ta lâng gấp hai,

Đừng rằng đêm còn dài;

Hằng ngày Ngài cùng ta tiến hoài,

Cho ta luôn thêm hăng hái;

Mau truyền lệnh Jê-sus phán sai,

Nhờ Ngài ban năng tài.

Câu 3

3.Chăn bầy Jê-sus giao chúng ta,

Đừng hiềm trò đời gian ngoa;

Khêu đèn thập tự luôn chiếu ra,

Dìu bầy xa đường ;

Dùng vàng, bạc, đừng đem rơm rạ,

Chăm lo xây trên Tảng Đá;

Chuyên lòng được nên theo ý Cha,

Đời đời vui một nhà.

Câu 4

4.Muôn vàn sinh linh kêu réo ai,

Đành lòng nào ngồi bưng tai;

Mau thừa lệnh Jê-sus phán sai,

Thì giờ chẳng bao dài;

Đừng chần chờ vương huyết ai,

Nên luôn chuyên tâm hăng hái;

Lo trọn khi Jê sus tái lai,

Cùng Ngài cai trị hoài.

Mới truy cập