George F. Root, 1820-1895
Dịch lời của W. O. Cushing, 1823-1902

Câu 1

1.Kìa Jê-sus ta, kìa Jê-sus ta,

Đến thâu viên ngọc đẹp nầy,

Ngọc Ngài yêu đương, ngọc Ngài yêu đương,

Ấy ngọc thuộc về Ngài.

Điệp khúc

Lóng lánh như tia sáng sao mai,

Ngài đầy ngọc soi chói,

Những viên ngọc rực rỡ quanh ngai,

Ấy bửu ngọc thuộc Ngài.

Câu 2

2.Ngài vui thâu nay, Ngài vui thâu nay,

Những viên ngọc đẹp ròng nầy.

Ngọc tinh anh thay, ngọc quang huy thay,

Ấy ngọc thuộc về Ngài.

Điệp khúc

Lóng lánh như tia sáng sao mai,

Ngài đầy ngọc soi chói,

Những viên ngọc rực rỡ quanh ngai,

Ấy bửu ngọc thuộc Ngài.

Câu 3

3.Bầy chiên thơ ngây, bầy chiên thơ ngây,

Mến yêu Jê-sus mặn mòi,

Là ngọc châu đây, là ngọc châu đây,

Ấy ngọc thuộc về Ngài.

Điệp khúc

Lóng lánh như tia sáng sao mai,

Ngài đầy ngọc soi chói,

Những viên ngọc rực rỡ quanh ngai,

Ấy bửu ngọc thuộc Ngài.

Mới truy cập