Câu 1

Quyết sống cho Christ,

Quyết sống cho Ngài,

Ngài đã cứu linh hồn tôi.

Quyết sống cho Christ,

Quyết sống cho Ngài,

Ngài đã cứu linh hồn rồi.

Mới truy cập