Câu 1

1.Trung, thành, tín, nghĩa,

bầy tôi con hứa nguyện vuông tròn,

Nhờ ơn Vua Thánh

giúp chúng tôi vẹn lòng son.

Trông cờ phấp phới,

đội binh thiêng đứng chờ nghe lịnh,

Nhờ linh năng -sus,

chiến tranh cho thiên đình.

Điệp khúc

Khẩu hiệu ta quyết hô,

Xin đừng nên nín thinh,

Hát khúc tự do

và mừng vui đầy tâm linh;

Khẩu hiệu đây khá :

Trung thành luôn nhất sanh,

Hỡi Vua đầy ơn,

lòng chúng tôi xin trung thành.

Câu 2

2.Trung, thành, tín, nghĩa,

phận quân nhân quyết tạc tâm hồn,

Lạy Vua vinh hiển,

nay xin vâng phục Ngài luôn.

Do lòng yêu mến,

tình nguyện vâng huấn lệnh Vua truyền,

Ngày đêm tươi vui, can

đảm xông pha trận tiền.

Điệp khúc

Khẩu hiệu ta quyết hô,

Xin đừng nên nín thinh,

Hát khúc tự do

và mừng vui đầy tâm linh;

Khẩu hiệu đây khá :

Trung thành luôn nhất sanh,

Hỡi Vua đầy ơn,

lòng chúng tôi xin trung thành.

Câu 3

3.Trung, thành, tín, nghĩa,

nguyền Chân Chúa chứng minh tâm hồn,

Từ đây xin Chúa

đem linh năng cai trị luôn.

Xưa chiều theo cảm

tình tư ý cứ cậy thiên tài,

Từ nay xin hứa nhất

quyết luôn luôn phục Ngài.

Điệp khúc

Khẩu hiệu ta quyết hô,

Xin đừng nên nín thinh,

Hát khúc tự do

và mừng vui đầy tâm linh;

Khẩu hiệu đây khá :

Trung thành luôn nhất sanh,

Hỡi Vua đầy ơn,

lòng chúng tôi xin trung thành.

Câu 4

4.Ơn Jê-sus dắt

dìu ta sắp nghỉ yên, trông kìa,

Cờ thiêng chói lói

phấp phới trên khung trời kia.

Anh chị em hỡi,

cùng nhau ta ngước mặt lên trời,

Hòa thanh ca khúc can

đảm yêu thương đời đời.

Điệp khúc

Khẩu hiệu ta quyết hô,

Xin đừng nên nín thinh,

Hát khúc tự do

và mừng vui đầy tâm linh;

Khẩu hiệu đây khá :

Trung thành luôn nhất sanh,

Hỡi Vua đầy ơn,

lòng chúng tôi xin trung thành.

Xem tất cả Beat Thánh ca

Mới truy cập