Edwin O. Excell, 1884
Dịch lời bởi Anna B. Warner, 1820-1915

Câu 1

[G]1.Jê-sus truyền bạn mình soi sáng [D7]luôn luôn ra,

Giống một ngọn đèn lòa trong [G]đêm mịt mù tăm tối;

Nơi thế gian u [G]minh nầy [C]phải soi [G]lòa,

[G]Tại nhà tôi, tôi soi [G7]sáng, [C]chốn [G]anh, [D7]anh [G]soi.

Câu 2

[G]2.Jê-sus truyền bạn mình soi sáng [D7]ra danh Cha,

Nếu ngọn đèn lờ mờ, Jê-[G]sus từ trời soi đoái;

Ta khá mau khêu [G]ngọn đèn [C]mãi rạng [G]lòa,

[G]Tại nhà tôi, tôi soi [G7]sáng, [C]chốn [G]anh, [D7]anh [G]soi.

Câu 3

[G]3.Jê-sus truyền bạn mình soi sáng [D7]cho ai ai,

Giúp mọi người buồn bực trong [G]nơi mịt mù tăm tối;

Nơi thế gian ô [G]tội cần [C]phải soi [G]hoài,

[G]Tại nhà tôi, tôi soi [G7]sáng, [C]chốn [G]anh, [D7]anh [G]soi.

Câu 4

[G]4.Jê-sus truyền bạn mình luôn sáng [D7]soi đêm thâu,

Dắt người tội về Ngài, mau [G]xa lìa đường tăm tối,

Ta sáng soi luôn [G]luôn nhờ [C]Chúa thêm [G]dầu,

[G]Tại nhà tôi, tôi soi [G7]sáng, [C]chốn [G]anh, [D7]anh [G]soi.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập