Edwin O. Excell, 1884
Dịch lời bởi Anna B. Warner, 1820-1915

Câu 1

1.Jê-sus truyền bạn mình soi sáng luôn luôn ra,

Giống một ngọn đèn lòa trong đêm mịt mù tăm tối;

Nơi thế gian u minh nầy phải soi lòa,

Tại nhà tôi, tôi soi sáng, chốn anh, anh soi.

Câu 2

2.Jê-sus truyền bạn mình soi sáng ra danh Cha,

Nếu ngọn đèn lờ mờ, Jê-sus từ trời soi đoái;

Ta khá mau khêu ngọn đèn mãi rạng lòa,

Tại nhà tôi, tôi soi sáng, chốn anh, anh soi.

Câu 3

3.Jê-sus truyền bạn mình soi sáng cho ai ai,

Giúp mọi người buồn bực trong nơi mịt mù tăm tối;

Nơi thế gian ô tội cần phải soi hoài,

Tại nhà tôi, tôi soi sáng, chốn anh, anh soi.

Câu 4

4.Jê-sus truyền bạn mình luôn sáng soi đêm thâu,

Dắt người tội về Ngài, mau xa lìa đường tăm tối,

Ta sáng soi luôn luôn nhờ Chúa thêm dầu,

Tại nhà tôi, tôi soi sáng, chốn anh, anh soi.

Mới truy cập