Câu 1

1.Chúa yêu tôi lòng tôi vui thay!

Kia, Kinh Thánh đã tỏ cho hay:

Các con thơ thuộc Jê-sus đây,

Chúng yếu, nhưng Ngài khỏe mạnh nầy.

Điệp khúc

-sus yêu tôi lắm,

Phải, tôi được Chúa yêu;

-sus yêu tôi lắm;

Chính trong Lời Chúa dạy nhiều.

Câu 2

2.Chúa yêu tôi Ngài hằng yêu đương,

Tuy tôi yếu đuối, vẫn yêu thương;

Nơi thập tự Ngài chịu hy sinh,

Để cứu tôi sạch hết tội tình.

Điệp khúc

-sus yêu tôi lắm,

Phải, tôi được Chúa yêu;

-sus yêu tôi lắm;

Chính trong Lời Chúa dạy nhiều.

Câu 3

3.Huyết Jê-sus vì yêu tôi tuôn,

Thiên môn bởi đó mở toang luôn;

Tuổi thơ tin nhận Ngài hôm nay,

Chúa khiến bao tội lỗi sạch rày.

Điệp khúc

-sus yêu tôi lắm,

Phải, tôi được Chúa yêu;

-sus yêu tôi lắm;

Chính trong Lời Chúa dạy nhiều.

Câu 4

4.Chúa yêu tôi, hằng ngự bên tôi,

Luôn nâng đỡ, dẫn dắt không thôi,

Bởi tôi xưa Ngài chịu gai đinh,

Quyết nhất sinh hầu Chúa trung thành.

Điệp khúc

-sus yêu tôi lắm,

Phải, tôi được Chúa yêu;

-sus yêu tôi lắm;

Chính trong Lời Chúa dạy nhiều.

Xem tất cả Karaoke Thánh ca

Mới truy cập