Câu 1

1.Jê-sus nhân ái, từ bi vô ngần,

Ta nên khen ngợi ân điển Ngài.

Nay Chúa sắm dành trên chốn phước ân,

Nhà sáng láng cho ta ở mãi.

Điệp khúc

Hồi dân thánh thảy cất lên trời,

Là ngày ta thong dong, vui tươi đầy sung sướng;

Cùng chiêm bái Vua muôn đời,

Khải hoàn ca reo vang đền Thiên Vương.

Câu 2

2.Nay ta hăng hái lần lên thiên trình,

Tuy mây đen mịt giăng khắp trời;

Nhưng hết thánh trình, Chân Chúa tiếp nghinh,

Từ đây không than phiền tăm tối.

Điệp khúc

Hồi dân thánh thảy cất lên trời,

Là ngày ta thong dong, vui tươi đầy sung sướng;

Cùng chiêm bái Vua muôn đời,

Khải hoàn ca reo vang đền Thiên Vương.

Câu 3

3.Ta nên tin Chúa tận trung, chân thành,

Chuyên tâm hầu việc luôn mỗi ngày;

Khi thoáng thấy Jê-sus, Đấng hiển vinh,

đắp nỗi lao lực đời nay.

Điệp khúc

Hồi dân thánh thảy cất lên trời,

Là ngày ta thong dong, vui tươi đầy sung sướng;

Cùng chiêm bái Vua muôn đời,

Khải hoàn ca reo vang đền Thiên Vương.

Câu 4

4.Ta nên bươn tới phần thưởng thiên đàng,

Nay mai nhìn mặt vinh hiển Ngài;

Kìa, cửa bích ngọc thiên quốc mở toang,

Cùng nhau lên đường vàng khoan thai.

Điệp khúc

Hồi dân thánh thảy cất lên trời,

Là ngày ta thong dong, vui tươi đầy sung sướng;

Cùng chiêm bái Vua muôn đời,

Khải hoàn ca reo vang đền Thiên Vương.

Xem tất cả Karaoke Thánh ca

Mới truy cập