Câu 1

1.Ngày đêm luôn chết với Jê-sus, thật tôi chết,

Sống chung cùng -sus tân sinh mạng thuần khiết.

Nhìn Jê-sus trông mong khi vinh quang phát tiết,

Mỗi phút trong đời tôi luôn thuộc Chúa chân thiệt.

Điệp khúc

Luôn mỗi phút ơn yêu thương Ngài gìn chu đáo.

Luôn mỗi phút hưởng tân sinh mạng từ trên cao;

Nhìn Jê-sus trông mong khi chiếu ánh vinh quang,

Mỗi phút trong đời tôi luôn thuộc Chúa châu toàn.

Câu 2

2.Hồi tôi lâm thử thách, Jê-sus nào xa bỏ,

Gánh tôi nặng nhưng Jê-sus đêm ngày liệu lo.

Còn khi tâm tôi đau thương, -sus băng bó,

Mỗi phút vui mừng thay, tôi được Chúa hộ phò.

Điệp khúc

Luôn mỗi phút ơn yêu thương Ngài gìn chu đáo.

Luôn mỗi phút hưởng tân sinh mạng từ trên cao;

Nhìn Jê-sus trông mong khi chiếu ánh vinh quang,

Mỗi phút trong đời tôi luôn thuộc Chúa châu toàn.

Câu 3

3.Tuyệt nhiên không chút khổ não, bất bình, rên siếc,

Quyết không giọt nước mắt hay ưu sầu, buồn tiếc.

Mọi gian nguy -sus trên ngôi luôn biết,

Mỗi phút trên đường tôi, -sus nhớ đặc biệt.

Điệp khúc

Luôn mỗi phút ơn yêu thương Ngài gìn chu đáo.

Luôn mỗi phút hưởng tân sinh mạng từ trên cao;

Nhìn Jê-sus trông mong khi chiếu ánh vinh quang,

Mỗi phút trong đời tôi luôn thuộc Chúa châu toàn.

Câu 4

4.Hồi tôi yếu đuối có Jê-sus hằng cảm biết,

Bất câu bịnh chi Jê-sus y trị lành hết.

Rày tâm tôi không lo âu hanh, truân, hung, kiết,

Jê-sus gần tôi, đêm ngày chẳng ly biệt.

Điệp khúc

Luôn mỗi phút ơn yêu thương Ngài gìn chu đáo.

Luôn mỗi phút hưởng tân sinh mạng từ trên cao;

Nhìn Jê-sus trông mong khi chiếu ánh vinh quang,

Mỗi phút trong đời tôi luôn thuộc Chúa châu toàn.

Xem tất cả Karaoke Thánh ca

Mới truy cập