George T. Caldbeck, 1851-1912
Dịch lời của Edward H. Bickersteth, 1825-1906

Câu 1

[C]1.Yên [G7]chăng, êm [C7]chăng

trong [F]ác thế [G7]tối tăm [C7]nay?

Lòng [F]do [Fm6]huyết [G]báu ứng [F]đáp ngay,

[C]Yên [G7]ninh [C]hoài!

Câu 2

[C]2.Yên [G7]chăng, êm [C7]chăng

trong [F]lúc vất [G7]vả bâng [C7]khuâng?

Làm [F]theo [Fm6]ý [G]Chúa, Đấng [F]chí nhân,

[C]Yên [G7]bội [C]phần!

Câu 3

[C]3.Yên [G7]chăng, êm [C7]chăng

khi [F]bão tố, [G7]lúc đau [C7]thương?

Ngực [F]Jê-[Fm6]sus [G]ấy chỗ [F]ta nương,

[C]Yên [G7]ninh [C]thường!

Câu 4

[C]4.Yên [G7]chăng, êm [C7]chăng

khi [F]cách khuất [G7]kẻ yêu [C7]thương?

Nhờ [F]Jê-[Fm6]sus [G]giữ cho [F]đôi đường,

[C]Yên [G7]lạ [C]dường!

Câu 5

[C]5.Yên [G7]chăng, êm [C7]chăng

u [F]ám bấy [G7]cảnh tương [C7]lai?

Lòng [F]duy [Fm6]biết [G]có Chúa [F]trên ngai,

[C]Yên [G7]vui [C]hoài!

Câu 6

[C]6.Yên [G7]chăng, êm [C7]chăng

sự [F]chết phủ [G7]khắp ta [C7]nay?

Jê-[F]sus [Fm6]thắng, [G]sức[F]tan ngay,

[C]Yên [G7]vui [C]rày!

Câu 7

[C]7.Yên [G7]thay, êm [C7]thay

tranh [F]chiến sắp [G7]dứt nay [C7]mai,

Ngài [F]kêu [Fm6]ta [G]đến nơi [F]lạc đài,

[C]Yên [G7]ninh [C]hoài!


Danh sách hợp âm

Mới truy cập