Henry W. Greatorex, 1851
"Gloria Patri" Thế kỷ thứ II

Câu

[Eb]Ôi, trong nhân gian trên [Bb7]thiên đình

[Eb]Hằng [Bb7]được tôn [Eb]vinh [Gm]duy [Bb7]Cha,

[Cm]Con [Bb]với [F]Thánh [Bb]Linh;

Nguyên Ba [Eb]Ngôi từ [Ab]trước [Eb]không [Bb7]thay dời,

Hôm nay và đến muôn [Eb]muôn đời,

[Bb7]Vô biên vô [Eb]giới! A-[Fm] [Eb]men, [Bb7]A-[Eb]men.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập