William. J. Kirkpatrick, 1888
Dịch lời của W. H. Clark

Câu 1

1.Đồng [A]ngợi khen Đấng quân [D]lâm muôn [A]đời,

Từ [C#m]thượng thiên [F#m]tỏ quyền [E]oai;

[E7]Chúa [A]phó Con [F#m]Một, nguyên [C#m]Đấng[D]tội,

Chịu [A]hình thay [E7]thế nhân [A]loại.

Điệp khúc

Đồng ngợi danh Jê-sus, [D]Tôn kính danh Jê-[A]sus,

Đồng ngợi khen danh [C#m]Cứu [B7]Chúa Jê-[E]sus,

[A]Đồng ngợi danh Jê-sus, [D]Tôn kính danh Jê-[A]sus,

Đồng ngợi khen danh [A]Cứu [E7]Chúa Jê-[A]sus.

Câu 2

2.Ngợi [A]tụng danh Chúa quang [D]minh muôn [A]đời,

Toàn [C#m]quyền trên [F#m]cả kiền [E]khôn;

[E7]Cánh [A]hữu Thiên [F#m]Phụ, Jê-[C#m]sus đang [D]ngồi,

Được [A]toàn thiên [E7]sứ suy [A]tôn.

Điệp khúc

Đồng ngợi danh Jê-sus, [D]Tôn kính danh Jê-[A]sus,

Đồng ngợi khen danh [C#m]Cứu [B7]Chúa Jê-[E]sus,

[A]Đồng ngợi danh Jê-sus, [D]Tôn kính danh Jê-[A]sus,

Đồng ngợi khen danh [A]Cứu [E7]Chúa Jê-[A]sus.

Câu 3

3.Christ [A]là Thân hữu hy [D]sinh thục [A]hồi,

Loài [C#m]người[F#m]mất hồn [E]linh;

[E7]Chúa [A]đã lo [F#m]liệu phương [C#m]cứu cho [D]rồi,

Ngài [A]vì ta [E7]phải lâm [A]hình.

Điệp khúc

Đồng ngợi danh Jê-sus, [D]Tôn kính danh Jê-[A]sus,

Đồng ngợi khen danh [C#m]Cứu [B7]Chúa Jê-[E]sus,

[A]Đồng ngợi danh Jê-sus, [D]Tôn kính danh Jê-[A]sus,

Đồng ngợi khen danh [A]Cứu [E7]Chúa Jê-[A]sus.

Câu 4

4.Biệt [A]hiệu Mưu sĩ danh [D]cao lạ [A]lùng,

Thần [C#m]bình an, [F#m]Chúa quyền [E]oai;

[E7]Đắc [A]thắng quân [F#m]thù, muôn [C#m]nước phục [D]tùng,

Trị [A]vì ngôi [E7]báu lâu [A]dài.

Điệp khúc

Đồng ngợi danh Jê-sus, [D]Tôn kính danh Jê-[A]sus,

Đồng ngợi khen danh [C#m]Cứu [B7]Chúa Jê-[E]sus,

[A]Đồng ngợi danh Jê-sus, [D]Tôn kính danh Jê-[A]sus,

Đồng ngợi khen danh [A]Cứu [E7]Chúa Jê-[A]sus.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập