Câu 1

1.Khi tôi ngắm xem nơi dòng huyết báu,

Xưa rộng mở tẩy thanh tội dơ,

Tôi xin vâng lời Thần Linh chỉ giáo:

“Muốn chăng lòng trắng trong hiện giờ?”

Điệp khúc

Tôn vinh Chúa tôi! Tôn vinh Chúa tôi!

Bởi tôi chính Chiên Con chịu hình.

Muôn dân khá tôn vinh một Cứu Chúa,

Do huyết -sus gội trắng trong tội tình.

Câu 2

2.Tuy trong lối đi eo hẹp cứ bước,

Muôn điều lý tánh Chúa đập tan;

Bao phương châm, kỳ vọng luôn sở ước,

Dưới chân này kể như tro tàn.

Điệp khúc

Tôn vinh Chúa tôi! Tôn vinh Chúa tôi!

Bởi tôi chính Chiên Con chịu hình.

Muôn dân khá tôn vinh một Cứu Chúa,

Do huyết -sus gội trắng trong tội tình.

Câu 3

3.Ca khen thánh danh Jê-sus quý hóa!

Vui mừng bấy Chúa tiếp nhận tôi!

Bao nhiêu vi phạm Jê-sus đã xóa,

Rửa tâm hồn giống tuyết sạch ngời.

Điệp khúc

Tôn vinh Chúa tôi! Tôn vinh Chúa tôi!

Bởi tôi chính Chiên Con chịu hình.

Muôn dân khá tôn vinh một Cứu Chúa,

Do huyết -sus gội trắng trong tội tình.

Câu 4

4.Vinh thay, thánh thay Thiên Phụ đáng kính!

Vinh diệu bấy Jê-sus Đại Nhân!

Vinh quang vô cùng Thần Linh chí thánh!

Cả ba hiệp nhất danh Chân Thần.

Điệp khúc

Tôn vinh Chúa tôi! Tôn vinh Chúa tôi!

Bởi tôi chính Chiên Con chịu hình.

Muôn dân khá tôn vinh một Cứu Chúa,

Do huyết -sus gội trắng trong tội tình.

Xem tất cả Karaoke Thánh ca

Mới truy cập