Philip P. Bliss, 1838-1876
Dịch lời của Philip P. Bliss

Câu 1

[G]1.Giữa thế gian [C]tội ô [G]này,

mong [G]Christ [A7]mau hiện [D]ra;

[G]Thức canh ta [C]đợi mong [G]giờ

Christ [G]cỡi [D7]mây ngự [G]hạ.

Điệp khúc

Khi [C]Chúa tái [G]lâm thỏa lòng bấy;

Bởi [A7]Christ hiện [D7]ra;

[G]Lên [C]cõi thiên [G]thượng chẳng hề chết,

[A7]Lúc Christ hiện [D7]ra;

[G]Thức canh trông [C]đợi lên [G]từng mây,

Rước [A7]Christ hiện [D7]ra;

[G]Hiển vinh tôi [C]còn muôn [G]nghìn thu,

[G]Lúc [D7]Christ ngự [G]hạ.

Câu 2

[G]2.Ước nay cây [C]đèn tôi [G]rạng

soi, [G]trước [A7]Christ hiện [D]ra;

[G]Thỏa thay khi [C]được nghinh [G]phùng

Christ [G]cỡi [D7]mây ngự [G]hạ.

Điệp khúc

Khi [C]Chúa tái [G]lâm thỏa lòng bấy;

Bởi [A7]Christ hiện [D7]ra;

[G]Lên [C]cõi thiên [G]thượng chẳng hề chết,

[A7]Lúc Christ hiện [D7]ra;

[G]Thức canh trông [C]đợi lên [G]từng mây,

Rước [A7]Christ hiện [D7]ra;

[G]Hiển vinh tôi [C]còn muôn [G]nghìn thu,

[G]Lúc [D7]Christ ngự [G]hạ.

Câu 3

[G]3.Chính nay tâm [C]hồn tôi [G]buồn

đâu, [G]biết [A7]Christ hiện [D]ra;

[G]Thỏa thay tâm [C]nguyện mong [G]Ngài

mau [G]cỡi [D7]mây ngự [G]hạ.

Điệp khúc

Khi [C]Chúa tái [G]lâm thỏa lòng bấy;

Bởi [A7]Christ hiện [D7]ra;

[G]Lên [C]cõi thiên [G]thượng chẳng hề chết,

[A7]Lúc Christ hiện [D7]ra;

[G]Thức canh trông [C]đợi lên [G]từng mây,

Rước [A7]Christ hiện [D7]ra;

[G]Hiển vinh tôi [C]còn muôn [G]nghìn thu,

[G]Lúc [D7]Christ ngự [G]hạ.

Câu 4

[G]4.Hỡi ai nghi [C]ngờ, run [G]sợ,

nên [G]biết [A7]Christ hiện [D]ra;

[G]Khổ nguy đâu [C]còn trong [G]giờ

Christ [G]cỡi [D7]mây ngự [G]hạ.

Điệp khúc

Khi [C]Chúa tái [G]lâm thỏa lòng bấy;

Bởi [A7]Christ hiện [D7]ra;

[G]Lên [C]cõi thiên [G]thượng chẳng hề chết,

[A7]Lúc Christ hiện [D7]ra;

[G]Thức canh trông [C]đợi lên [G]từng mây,

Rước [A7]Christ hiện [D7]ra;

[G]Hiển vinh tôi [C]còn muôn [G]nghìn thu,

[G]Lúc [D7]Christ ngự [G]hạ.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập