A. B. Simpson, 1843-1919
Dịch lời của A. B. Simpson

Câu 1

[Bb]1.Rồi đây chung kết cảnh đêm trường,

[Eb]Còn đâu in [Cm]ngấn lụy [Bb]hường,

[Bb]Sạch tội tình, tiêu tan tử vương,

[Cm]Chấm dứt thống [Bb]tâm [F]sầu [Bb]thương.

Điệp khúc

[Bb]Hỡi Chúa, các con chờ đợi, thành tâm.

[Eb]Nguyện Chúa kíp [Bb]kíp phục [F7]lâm;

[Bb]Chấm dứt đêm u sầu,

chùi sạch dòng [Eb]lệ thấm,

[Bb]Bước vào thiên quốc [F7]ca [Bb]cầm.

Câu 2

[Bb]2.Mọi lòng nhơn tử ly tan tành,

[Eb]Trùng phùng yêu [Cm]mến trọn [Bb]tình;

[Bb]Tại bàn thờ xưa ai xả sinh,

[Cm]Ắt sống, lãnh [Bb]kim [F]miện [Bb]vinh.

Điệp khúc

[Bb]Hỡi Chúa, các con chờ đợi, thành tâm.

[Eb]Nguyện Chúa kíp [Bb]kíp phục [F7]lâm;

[Bb]Chấm dứt đêm u sầu,

chùi sạch dòng [Eb]lệ thấm,

[Bb]Bước vào thiên quốc [F7]ca [Bb]cầm.

Câu 3

[Bb]3.Sa-tan hết cám dỗ ta rồi,

[Eb]Tội khiên tiêu [Cm]mất đời [Bb]đời;

[Bb]Cùng cực sầu than nay phải lui,

[Cm]Ở nước Chúa [Bb]muôn [F]đời [Bb]vui.

Điệp khúc

[Bb]Hỡi Chúa, các con chờ đợi, thành tâm.

[Eb]Nguyện Chúa kíp [Bb]kíp phục [F7]lâm;

[Bb]Chấm dứt đêm u sầu,

chùi sạch dòng [Eb]lệ thấm,

[Bb]Bước vào thiên quốc [F7]ca [Bb]cầm.

Câu 4

[Bb]4.Cầu xin Chân Chúa mau lai hoàn,

[Eb]Lộ tia minh [Cm]đán huy [Bb]hoàng;

[Bb]Nguyền ngày cực lạc mau phát quang,

[Cm]Chấm dứt cảnh [Bb]đêm [F]lụy [Bb]chan.

Điệp khúc

[Bb]Hỡi Chúa, các con chờ đợi, thành tâm.

[Eb]Nguyện Chúa kíp [Bb]kíp phục [F7]lâm;

[Bb]Chấm dứt đêm u sầu,

chùi sạch dòng [Eb]lệ thấm,

[Bb]Bước vào thiên quốc [F7]ca [Bb]cầm.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập