Goerge Kirbye, c.1834
Dịch lời của Alexander Pirie, 1785

Câu 1

1.Cùng [F]đến chúc [C7]tôn Thầy [Bb]Tế lễ [F]ta,

Ngày [F]ngày hân [G]hoan đồng [C]ca;

Ngợi [Bb]Chúa thăng thiên,

mang [C]trên ngực [A7]Ngài

Bảng [C]ghi tên [Bb]ta [C7]nào [F]phai.

Câu 2

2.Tại [F]đất Chúa [C7]xưa từng [Bb]đổ huyết [F]ra,

Gội [F]sạch muôn [G]muôn tội [C]ta;

Rày [Bb]Chúa luôn luôn

thay [C]ta cầu [A7]nguyền,

Trước [C]ngôi thi [Bb]ân [C7]thượng [F]thiên.

Câu 3

3.Còn [F]có tánh [C7]ta Ngài [Bb]vẫn cảm [F]thương,

[F]hồn thân [G]ta hèn [C]ươn;

[Bb]Chúa thắng quân

Sa-[C]tan vẹn [A7]toàn,

Giữ [C]ta luôn [Bb]luôn [C7]bình [F]an.

Câu 4

4.Từ [F]ái Chúa [C7]ta nào [Bb]có biến [F]tan,

Vượt [F]trên không [G]gian, thời [C]gian;

Ngài [Bb]chết thế ta nơi [C]Gô-gô-[A7]tha,

Sống [C]trên thiên [Bb]cung [C7]vì [F]ta.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập