Frances R. Havergal, 1872
Dịch lời của F. R. Havergal

Câu 1

[A]1.Réo rắt [E]bấy khúc [F#m]kim cầm,

[Bm]Sứ thánh [B7]ca ly [E]kỳ,

[E]Cửa ngọc kia mở [A]toang rồi,

[E]Rước Thánh [B7]Vương trị [E]vì.

[E]Kìa, Christ Vua rất [E]hiển [A]vang,

[F#m]Lòng từ [Bm]ái chứa [C#7]chan,

[F#m]Về trời ca khúc [E]khải [A]hoàn,

[D]Được tiếp [E7]lên ngai [A]vàng.

Điệp khúc

[A]Cứu Chúa đã mãn [F#m]công rồi,

[Bm]Chúng tôi [B7]vui khen [E]ngợi;

[F#m]Ngài hồi loan trên [A]cõi trời,

[D]Thật hiển [E7]vinh muôn [A]đời!

Câu 2

[A]2.Đấng đã [E]đến cứu [F#m]muôn người,

[Bm]Huyết đổ, [B7]tim tan [E]tành,

[E]Đấng hiện đương khoác [A]kim miện

[E]Ở bên [B7]Cha nhơn [E]lành;

[E]Từ rày còn đâu [E]đớn [A]đau,

[F#m]Đời đời [Bm]sống hiển [C#7]vinh,

[F#m]Jê-sus Vua vinh [E]hiển [A]kia,

[D]Từ đất [E7]lên thiên [A]đình.

Điệp khúc

[A]Cứu Chúa đã mãn [F#m]công rồi,

[Bm]Chúng tôi [B7]vui khen [E]ngợi;

[F#m]Ngài hồi loan trên [A]cõi trời,

[D]Thật hiển [E7]vinh muôn [A]đời!

Câu 3

[A]3.Chúa vẫn [E]thế các [F#m]con Ngài,

[Bm]Khẩn Chúa [B7]Cha đêm [E]ngày,

[E]Giúp bầy chiên những [A]ơn lành,

[E]Đến nơi [B7]vinh quang [E]Ngài;

[E]Ngài dự bị thiên [E]quốc [A]cung,

[F#m]Dành phần [Bm]kẻ tín [C#7]trung,

[F#m]Jê-sus Christ Vua [E]vĩnh [A]tồn,

[D]Ngài mến [E7]ta[A]cùng.

Điệp khúc

[A]Cứu Chúa đã mãn [F#m]công rồi,

[Bm]Chúng tôi [B7]vui khen [E]ngợi;

[F#m]Ngài hồi loan trên [A]cõi trời,

[D]Thật hiển [E7]vinh muôn [A]đời!


Danh sách hợp âm

Mới truy cập