James McGranahan, 1840-1907
Dịch lời của D. W. Whittle, 1840-1901

Câu 1

1.Bữa [G]ấy giữa [Am]trưa trời [C]ủ [G]ê

[B7] [Em]Jê-[Am]sus Christ [B7]chết!

Tất [Em]cả mối [B7]hy [Em]vọng [C]tái [G]tê

[D] [G]Jê-[B7]sus chết [E]rồi!

Điệp khúc

Kìa, [D7]nhìn bàn thạch chặn mồ mở [G]toang,

Rạng [C]lòa mộ phần, một [Am]thiên sứ phán:

“Jê-[G]sus phục [A7]sinh rồi đâu có [D]đây,

Chúa đã sống [A7]chẳng ở chi nơi [D]nầy!

Kìa, [D7]những đêm tối tử vong đà qua,

Rày [G]đón nghinh buổi sáng tươi đầy hoa,

Jê-sus đã [Em]phục sinh như [C]hứa đấy,

[A7]Chúa [D7]sống chẳng ở chi nơi mộ [G]nầy”.

Câu 2

2.Tối [G]ấy biết [Am]bao lụy [C]chứa [G]chan

[B7] [Em]Jê-[Am]sus Christ [B7]chết!

Chẳng [Em]thế ngủ [B7]duy [Em]ngồi [C]khóc [G]than

[D] [G]Jê-[B7]sus chết [E]rồi!

Điệp khúc

Kìa, [D7]nhìn bàn thạch chặn mồ mở [G]toang,

Rạng [C]lòa mộ phần, một [Am]thiên sứ phán:

“Jê-[G]sus phục [A7]sinh rồi đâu có [D]đây,

Chúa đã sống [A7]chẳng ở chi nơi [D]nầy!

Kìa, [D7]những đêm tối tử vong đà qua,

Rày [G]đón nghinh buổi sáng tươi đầy hoa,

Jê-sus đã [Em]phục sinh như [C]hứa đấy,

[A7]Chúa [D7]sống chẳng ở chi nơi mộ [G]nầy”.

Câu 3

3.Sáng [G]ấy mỗi [Am]tâm hồn [C]vấn [G]vương

[B7] [Em]Jê-[Am]sus Christ [B7]chết!

Ảo [Em]não biết [B7]bao [Em]niềm [C]cảm [G]thương

[D] [G]Jê-[B7]sus chết [E]rồi!

Điệp khúc

Kìa, [D7]nhìn bàn thạch chặn mồ mở [G]toang,

Rạng [C]lòa mộ phần, một [Am]thiên sứ phán:

“Jê-[G]sus phục [A7]sinh rồi đâu có [D]đây,

Chúa đã sống [A7]chẳng ở chi nơi [D]nầy!

Kìa, [D7]những đêm tối tử vong đà qua,

Rày [G]đón nghinh buổi sáng tươi đầy hoa,

Jê-sus đã [Em]phục sinh như [C]hứa đấy,

[A7]Chúa [D7]sống chẳng ở chi nơi mộ [G]nầy”.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập