James McGranahan, 1840-1907
Dịch lời của P.P. Bliss, 1838-1876

Câu 1

1.Ngợi khen [Ab]Cứu Chúa đã chuộc [Eb7]tôi nay,

Lòng nhân ái Chúa lớn rộng [Ab]thay!

Từ nơi [Ab]rủa sả Chúa chuộc [Eb]tôi ra,

Ngài đau đớn ở Gô-gô-[Ab]tha.

Điệp khúc

Ngợi Khen [Db]Chúa, Ðấng chuộc chính [Ab]tôi nay,

Hồng huyết [Bbm]lưu [Eb7] ra chuộc tôi [Ab]đây;

Tại cây [Db]gỗ, dấu hiệu Chúa [Ab]tha tôi,

Nợ xưa [Cm]trả [Db]thảnh [Eb7]thơi trọn [Ab]đời.

Câu 2

2.Lòng ưa [Ab]kể đến mẫu chuyện [Eb7]yêu đương,

Phận tôi chết Chúa vẫn còn [Ab]thương;

Ngài ban [Ab]phép tắc cứu chuộc [Eb]nhưng không,

Lòng nhân ái ví biển mênh [Ab]mông.

Điệp khúc

Ngợi Khen [Db]Chúa, Ðấng chuộc chính [Ab]tôi nay,

Hồng huyết [Bbm]lưu [Eb7] ra chuộc tôi [Ab]đây;

Tại cây [Db]gỗ, dấu hiệu Chúa [Ab]tha tôi,

Nợ xưa [Cm]trả [Db]thảnh [Eb7]thơi trọn [Ab]đời.

Câu 3

3.Lòng ưa [Ab]tán mỹ Đấng chuộc [Eb7]tôi nay,

Quyền đắc thắng của Chúa lạ [Ab]thay,

Ngài ban [Ab]sức chiến thắng quyền [Eb]âm ti,

Tội khiên, chết chóc, chẳng sợ [Ab]chi.

Điệp khúc

Ngợi Khen [Db]Chúa, Ðấng chuộc chính [Ab]tôi nay,

Hồng huyết [Bbm]lưu [Eb7] ra chuộc tôi [Ab]đây;

Tại cây [Db]gỗ, dấu hiệu Chúa [Ab]tha tôi,

Nợ xưa [Cm]trả [Db]thảnh [Eb7]thơi trọn [Ab]đời.

Câu 4

4.Ngợi khen [Ab]Cứu Chúa đã chuộc [Eb7]tôi đây,

Lòng nhân ái thánh khiết rộng [Ab]thay!

Được ơn [Ab]Chúa cải tử hoàn [Eb]sinh cho

Ở luôn với Thánh Tử Jê-[Ab]sus.

Điệp khúc

Ngợi Khen [Db]Chúa, Ðấng chuộc chính [Ab]tôi nay,

Hồng huyết [Bbm]lưu [Eb7] ra chuộc tôi [Ab]đây;

Tại cây [Db]gỗ, dấu hiệu Chúa [Ab]tha tôi,

Nợ xưa [Cm]trả [Db]thảnh [Eb7]thơi trọn [Ab]đời.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập