Trích soạn bởi William H. Monk, 1861
Dịch ra tiếng Việt theo Francis Pott, 1859

Mới truy cập