Câu 1

1.Lời ân điển với yêu thương chan hòa,

Dội vang ra từ Gô-gô-tha;

Làm rung đất, tối tăm cả bầu trời,

Vầng đá kia bỗng nhiên nứt rời.

“Việc cứu rỗi đã xong rồi, xong rồi!”

Lời Jê-sus lúc trút linh hồn;

“Việc cứu rỗi đã xong rồi, xong rồi!”

Lời Jê-sus kêu khi trút hồn.

Câu 2

2.Diệu thay, tiếng Jê-sus kêu “xong rồi!”

Làm vui thỏa lòng ta chẳng thôi;

Từ Chân Chúa phước ân kia tuôn tràn,

Giục giã ta tiến lên vững vàng.

“Việc cứu rỗi đã xong rồi, xong rồi!”

Lời ban trối, thánh dân ghi lòng;

“Việc cứu rỗi đã xong rồi, xong rồi!”

Lời trối kia, thánh dân ghi lòng.

Câu 3

3.Mọi hình bóng đến nay đã xong rồi,

Trọn nghi lễ từ trước các đời;

Lời tuyên hứa cổ lai đã trọn rồi,

Ngục chết tan, tử vương suy đồi.

“Việc cứu rỗi đã xong rồi, xong rồi!”

Lời yên ủi thánh dân muôn đời;

“Việc cứu rỗi đã xong rồi, xong rồi!”

Lời ủy lạo thánh dân suốt đời.

Câu 4

4.Sê-ra-phin, hãy lên dây kim cầm,

Hòa âm với giọng ca bỗng trầm;

Trời nên hát, đất hoan ca vang rền,

Tụng mỹ danh Em-ma-nu-ên.

“Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia!”

Ngợi khen Chiên Con huyết chan hòa;

“Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia!”

Thật hiển vinh Chiên Con huyết lòa.

Xem tất cả Karaoke Thánh ca

Mới truy cập